Política de privadesa

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).

L’Ajuntament de Sant Joan Despí només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, l’Ajuntament de Sant Joan Despí  elaborarà un Registre d’Activitats de Tractament adoptant les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Sant Joan Despí designarà un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Sant Joan Despí:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Responsable del tractament
Identitat: Ajuntament de Sant Joan Despí
CIF: P-0821600-D
Direcció postal: camí del Mig, 9. CP 08970- Sant Joan Despí (Barcelona)
Telèfon: 93 480 60 00
Correu electrònic: ajuntament@sjdespi.net

Delegada de Protecció de Dades: l’Ajuntament de Sant Joan Despí ha designat una delegada de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679).
Correu electrònic:  lopd@sjdespi.net

2. Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i per determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.

3. Base jurídica del tractament:
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, sobre la base de les competències i funcions de l’Ajuntament, són les següents:

Amb caràcter general:
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014,  del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis socials:
Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 9. 2.h. El tractament és necessari per a finalitats  de tipus social, o gestió dels sistemes i serveis d’assistència social.

Subvencions:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Padró Municipal d’Habitants
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

Registre d’entrada i sortida de documents:
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tributs:
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Policia Local:
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya

4. Finalitats del tractament

Sol·licituds generals: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament, inclòs el dret de petició.

Incidències, queixes, suggeriments i peticions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió del dret  de les persones a comunicar-se amb l’Ajuntament, inclòs el dret de petició.

Transparència. Accés a la informació. La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de les persones a  la informació pública, com un dret subjectiu que tenen totes les persones d’accedir a la informació pública.

Llicències d’obres i activitats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació de llicències, comunicacions i declaracions responsables en matèria d’obres i activitats de competència municipal a través del Departament de Llicències.

Comunicacions: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió i tramitació de comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament a l’efecte de contactar amb l’Ajuntament i que puguin ser atesos pels diversos serveis municipals.

Certificats. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la tramitació i emissió de certificats sol·licitats per les persones interessades.

Padró Municipal d’Habitants. La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la gestió del registre administratiu on consten els veïns del municipi. També a l’acreditació i determinació del domicili i residència habitual dels veïns del municipi i a la vinculació d’una persona al municipi com a part integrant de la seva població.  Així mateix, es refereix a la utilitza.